Friday, September 25, 2009

Prayer of St. Francis of Assisi (Panalangin para sa Kapayapaan)


Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury,pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
and where there is sadness, joy.

O Divine Master,
Grant that I may not so much seek
to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.
For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.
Amen


Panginoon,
Gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan,
Saan man may alitan, paghasikin mo ako ng pagibig.
Sa may pagkukulang, kapatawaran
Sa may pag-aalinlangan, pananampalataya
Sa kasawiang-palad, pag-asa
Sa kadiliman, liwanag
Sa kalungkutan, ligaya.

O Panginoon,
Loobin mo nawang higit kong naisin
Ang umaliw, kaysa aliwin
Ang umunawa, kaysa unawain
Ang magmahal, kaysa mahalin

Sapagkat nasa pagbibigay ang pagtatanggap,
Nasa pagpapatawad ang kapatawaran,
At nasa pagkamatay ang pagsilang sa buhay na walang hanggan.
AMEN.
No comments: